dołącz do nas
Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.
Co nowego!

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?


Co nowego!

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...


Co nowego!

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Klient
Urząd Miejski w Bychawie – urząd administracji samorządowej z województwa lubelskiego, zatrudniający około 40 osób.

 

Wyzwanie / oczekiwania Klienta
Potrzeba opracowania oraz wdrożenia rozwiązań proceduralnych w obszarze współpracy z podmiotami trzeciego sektora, w tym wykonania mapy aktywności organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy oraz opracowania regulaminu jej aktualizowania.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, które ułatwią monitorowanie rozwoju działalności podmiotów pozarządowych w określonych dziedzinach życia społecznego oraz sprzyjać będą angażowaniu ich we współpracę z urzędem.

 

Sytuacja przed wdrożeniem
Na stronie internetowej gminy widniała lista kilkunastu organizacji pozarządowych, których dane zamieszczone zostały w okresie od listopada 2007 r. do stycznia 2011 r. Podejmowane uprzednio próby aktywizacji podmiotów trzeciego sektora nie odniosły spodziewanych rezultatów.

Sytuację utrudniał fakt, iż w ostatnim roku stwierdzono brak korzystania przez organizacje z możliwości uczestnictwa w procesie konsultacji – żadna z organizacji zaproszonych do konsultacji rocznego programu współpracy nie wniosła uwag.

 

Rozwiązanie


Korzystając z różnorodnych źródeł, pozyskano informacje o organizacjach prowadzących działalność na terenie gminy, które następnie poddano weryfikacji. W efekcie podjętych we współpracy z przedstawicielami urzędu działań uzyskano aktualną listę aktywnych organizacji.


Zaproponowano ustandaryzowane zasady gromadzenia informacji na temat organizacji pozarządowych (i ich aktywności) oraz formę prezentacji informacji o organizacjach na stronie internetowej gminy, z uwzględnieniem dotychczasowych praktyk w tym zakresie oraz możliwości organizacyjnych i finansowych urzędu.


Opracowano funkcjonalne, a równocześnie intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie informatyczne (tzw. mapę aktywności), dostępne pod adresem organizacje.bychawa.pl, służące prezentacji lokalnego sektora społecznego oraz ułatwieniu kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi pracownikom administracji samorządowej i innym zainteresowanym podmiotom, pozwalające na filtrowanie organizacji wg wybranych kryteriów oraz zaopatrzone w panel służący administrowaniu danymi.


Opracowane rozwiązania zostały wprowadzone do powszechnego stosowania w urzędzie poprzez podjęcie przez burmistrza zarządzenia wprowadzającego regulamin aktualizacji mapy aktywności organizacji pozarządowych.

Dopełnieniem działań wdrożeniowych było przeprowadzenie szkolenia, w trakcie którego duża część pracowników urzędu zapoznana została z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaś wyznaczone do obsługi narzędzia informatycznego osoby odbyły szkolenie instruktażowe, pozwalające w przyszłości samodzielnie je obsługiwać.

 

Na koniec: KOMPLEKSOWOŚĆ PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA
Zaproponowany system współpracy z organizacjami został powiązany z zadaniami na aktualnie istniejących stanowiskach oraz terminami konsultacji rocznych programów współpracy. Dodatkowo, dostarczone urzędowi rozwiązanie objęło analizę zasobów koniecznych do wdrożenia procedury, a także rekomendacje w zakresie promowania przez urząd mapy aktywności oraz wiedzy o możliwości skorzystania z zawartych tam informacji w kręgach osób i organizacji aktywnych społecznie.

System zapewnia profesjonalizację działań, podejmowanych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zarówno w obszarze monitorowania ich aktywności (poprzez standaryzację zasad gromadzenia danych), jak i na skutek podejmowania działań o charakterze planowym i usystematyzowanym.

 

Sytuacja po wdrożeniu
Urząd dysponuje opracowanym systemem współpracy międzysektorowej, którego elementem jest nieskomplikowane narzędzie informatyczne, pozwalające na systematyczne monitorowanie aktywności organizacji pozarządowych, m. in. w oparciu o gromadzone dane o organizacjach i podejmowanych przez nie działaniach. Mapa aktywności zawiera kompletną listę organizacji działających na terenie gminy, w tym ochotnicze straże pożarne i grupy nieformalne. Pozwala na filtrowanie organizacji wg wybranych kryteriów, a także ilustruje ich lokalizację na mapie gminy. Umiejscowienie mapy aktywności zarówno na stronie internetowej gminy, jak i bezpośrednio pod adresem: organizacje.bychawa.pl, czyni ją łatwo dostępną dla wszystkich zainteresowanych.

Zasady i warunki obsługi narzędzia reguluje Zarządzanie Burmistrza Bychawy z kwietnia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu aktualizowania mapy aktywności organizacji pozarządowych. System współpracy międzysektorowej został tak skonstruowany, aby w przyszłości możliwe było jego rozwijanie, np. o powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, czy też o obszary związane z pomiarem zadowolenia.

 

Dobra praktyka
Istotnym elementem wdrożonego systemu jest podejmowanie przez urząd promocji istnienia mapy aktywności w kręgach partnerów społecznych, aktywnie działających na terenie gminy, a także realizacja dodatkowych działań informacyjnych i komunikacyjnych, które skutkowałyby angażowaniem coraz szerszego kręgu organizacji we współpracę z urzędem oraz zwiększeniem skali tej współpracy.

Istotnym wsparciem realizacji tego celu było spotkanie, zorganizowane w ramach wdrożenia usprawnienia. Po spotkaniu podsumowującym realizację projektu odbyło się seminarium, na które zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych. W swobodnej atmosferze przeprowadzono panel informacyjny, w czasie którego przedstawione zostały możliwe formy współpracy z partnerami społecznymi, przekazano informacje na temat priorytetowych zadań publicznych oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Odpowiedną rangę spotkaniu nadała obecność najwyższych władz urzędu w osobie pana Burmistrza oraz pani Sekretarz Gminy. Ze strony urzędu w seminarium uczestniczyły również osoby, podejmujące z racji swoich obowiązków kontakty z organizacjami pozarządowymi. Praktycznych informacji o przebiegu współpracy międzysektorowej udzieliła inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji, do której obowiązków należy m. in. utrzymywanie komunikacji z partnerami sektora pozarządowego.

Ze strony organizacji pozarządowych obecni byli nie tylko przedstawiciele organizacji od lat już realizujących zadania publiczne, ale również tych, które dotąd nie korzystały jeszcze z finansowej formy współpracy. Przedstawiciele grup nieformalnych zachęcani byli do sformalizowania swojej działalności, co pozwoliłoby w przyszłości bardziej aktywnie włączyć się w realizację zadań publicznych.

Widoczne zainteresowanie przedstawicieli organizacji prezentowanymi tematami pozwala wnioskować, że wdrożenie nowych rozwiązań skutkować będzie podejmowaniem większej ilości wspólnych inicjatyw oraz efektywną realizacją zadań publicznych.

Co nowego!

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.


Co nowego!

Wyzwania HR w administracji publicznej – dziękujemy za udział w konferencji

Wraz z Golden Training zrealizowaliśmy konferencję poświęconą nowym trendom oraz wyzwaniom w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, przed którymi stają urzędy.

Nasi eksperci – Agnieszka Pilińska-Kępowicz, Paulina Małecka-Lewald i Tomasz Dąbrowski – podsuwali rozwiązania problemów mogących się pojawić podczas codziennej pracy przy zarządzaniu zasobami ludzkimi.


Co nowego!

Kolejne wdrożenia systemów zarządzania przez kompetencje

W kwietniu 2014 r. eksperci Orange Hill zakończyli prace związane z opracowaniem systemów zarządzania przez kompetencje, dedykowanych urzędom: Gminy Kamień i Gminy Niwiska. Dokonali diagnozy kompetencji pracowników urzędów oraz przygotowali kompetencyjne opisy stanowisk.


Co nowego!

JIM KIRKPATRICK PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!

Jim Kirkpatrick , lider w obszarze oceny efektywności szkoleń, twórca uwspółcześnionego modelu badania efektywności szkoleń wystąpił 15.01.2015 r. w Warszawie na naszej konferencji "Wyzwania HR : Planowanie zmiany i ocena efektów szkoleń".

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i wspaniałą atmosferę wydarzenia .


Do góry!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.
ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Wyzwania HR w administracji publicznej – dziękujemy za udział w konferencji

Wraz z Golden Training zrealizowaliśmy konferencję poświęconą nowym trendom oraz wyzwaniom w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, przed którymi stają urzędy.

Nasi eksperci – Agnieszka Pilińska-Kępowicz, Paulina Małecka-Lewald i Tomasz Dąbrowski – podsuwali rozwiązania problemów mogących się pojawić podczas codziennej pracy przy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Kolejne wdrożenia systemów zarządzania przez kompetencje

W kwietniu 2014 r. eksperci Orange Hill zakończyli prace związane z opracowaniem systemów zarządzania przez kompetencje, dedykowanych urzędom: Gminy Kamień i Gminy Niwiska. Dokonali diagnozy kompetencji pracowników urzędów oraz przygotowali kompetencyjne opisy stanowisk.

JIM KIRKPATRICK PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!

Jim Kirkpatrick , lider w obszarze oceny efektywności szkoleń, twórca uwspółcześnionego modelu badania efektywności szkoleń wystąpił 15.01.2015 r. w Warszawie na naszej konferencji "Wyzwania HR : Planowanie zmiany i ocena efektów szkoleń".

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i wspaniałą atmosferę wydarzenia .

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95